บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประหยัดน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด ของอีซูซุ “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ… มีลุ้นล้าน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประหยัดน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด ของอีซูซุ ในชื่อโครงการ
“อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ… มีลุ้นล้าน  เพื่อตอกย้ำคุณสมบัติด้านการประหยัดน้ำมันอันโดดเด่นของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์
และขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถยนต์อีซูซุรุ่น “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์” และ “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดย
รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้
1 – คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1        – เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป มีความสามารถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
1.2        – มีผู้ร่วมเดินทางด้วย 1คน อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง)
1.3        – เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (คนใดคนหนึ่ง ตามสมุดจดทะเบียนรถยนต์) รถยนต์อีซูซุ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์”
และ “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” ทุกรุ่น (ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอม
ให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง)2        – คุณสมบัติของรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2.1        – เป็นรถยนต์ที่มีสภาพตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้.-
2.1.1        – ไม่มีการปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์
2.1.2        – ขนาดของยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2.1.3        – มียางอะไหล่ตามมาตรฐานของผู้ผลิ
2.1.4        – ไม่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือถอดอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต เช่น ถอดฝาท้ายกระบะออก
เว้นแต่เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หลังคาไฟเบอร์ ผ้าใบปิดกระบะท้าย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
การดัดแปลงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์(ถ้ามี)และตัดสินว่า จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ เป็นราย ๆ ไป
2.2        – เป็นรถยนต์ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของอีซูซุ มี “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ซึ่งขับขี่ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร ขึ้นไป และมีผลคะแนนตั้งแต่ 70-100 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และ
รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสมัคร

3        –  วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล รอบแรก
3.1        – วันเวลา และเส้นทางรอบแรก
เส้นทางที่ 1 : วันที่ 14 มีนาคม 2558 :    กรุงเทพฯ – สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ
เส้นทางที่ 2 : วันที่  2  พฤษภาคม 2558 :    นครปฐม – เพชรบุรี – นครปฐม
เส้นทางที่ 3 : วันที่  9  พฤษภาคม 2558 :    ชลบุรี – จันทบุรี – ชลบุรี
เส้นทางที่ 4 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 :    ขอนแก่น – นครราชสีมา – ขอนแก่น
เส้นทางที่ 5 : วันที่  6  มิถุนายน 2558:    สงขลา – นครศรีธรรมราช – สงขลา
เส้นทางที่ 6 : วันที่ 20 มิถุนายน 2558 :   เชียงใหม่ – ลำปาง – เชียงใหม่
รายละเอียดของเวลาเริ่มกิจกรรม สถานที่เริ่มต้นเดินทางและปลายทาง เส้นทางเดินรถขาไปและกลับ จุดแวะพัก
บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทราบก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทเห็นสมควร
3.2        – จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทาง
3.2.1        – ผู้สมัครสามารถเลือกเส้นทางที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 เส้นทาง ต่อคนขับ 1 คน ต่อรถ 1 คัน
และ ต่อผู้ร่วมเดินทาง  1 คน ที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น
3.2.2        – แบ่งกลุ่มรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทางเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 2500 ดีดีไอ
หรือ 2500 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ และ (2) กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 3000 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ แต่ละกลุ่มแต่ละเส้นทาง
รับจำนวนจำกัดกลุ่มละ 25 คัน ต่อเส้นทางเท่านั้น (รวม 50 คัน ต่อหนึ่งเส้นทาง)
3.3        – รางวัลสำหรับรอบแรก
รางวัลที่ 1 : เงินสดมูลค่า 100,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 1,200,000 บาท
รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 50,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 600,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 30,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 360,000 บาท
รางวัลที่ 4 : เงินสดมูลค่า 20,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 240,000 บาท
รางวัลที่ 5 : เงินสดมูลค่า 10,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งหมด 6 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท
รวมทั้งหมด 60 รางวัล มูลค่า 2,520,000 บาท

ผู้สมัครที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต้องขับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดตามเส้นทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
โดยผู้สมัครที่มีผลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดที่สุดจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เป็นผู้ชนะ

4        –  วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล รอบชิงชนะเลิศ
4.1        – วันเวลา และเส้นทางรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 : กรุงเทพฯ – ระยอง – กรุงเทพฯ
4.2   – ผู้เข้าร่วมและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ถึง 5 ของแต่ละกลุ่มแต่ละเส้นทางในรอบแรก จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
4.3        – รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 : เงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 2,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 300,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 600,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 200,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 400,000 บาท
รางวัลที่ 4 : เงินสดมูลค่า 100,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
รางวัลที่ 5 : เงินสดมูลค่า 50,000 บาท รุ่นเครื่องยนต์ละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่า 3,300,000 บาท

5        – การรับสมัคร
5.1 – ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยโทรศัพท์เพื่อขอรับรหัสการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าสมัครของแต่ละเส้นทาง   เวลา 08.30 – 17.00 น.
ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 0-2118-0777
5.2 – เอกสารประกอบใบสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้สมัคร
– สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (แสดงเจ้าของและหรือผู้ครอบครองรถ)
– หนังสือให้ความยินยอม กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
– หนังสือให้ความยินยอม กรณีผู้ร่วมเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม

หมายเหตุ  – พนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ บริษัทโฆษณา ตลอดจนคณะกรรมการ
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา รายการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าเรื่องใด ให้ถือเป็นที่สุด
– สามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หากท่านมีข้อซักถาม  หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
ได้ที่ผ่ายสื่อสารการตลาด เศกสิทธิ์, ชานนทร์, จิรยุทธ โทร. 0-2966-2127-9 หรือ โทรสาร 0-2966-2759

insight2

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home2/v2i5z4u1/public_html/web/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273